Đăng vào Thứ bảy, ngày 10/11/2018
Danh sách CBGV Tổ Ngữ văn, năm học 2018 - 2019
Tổ NV

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn T Thanh Vân

1964

Kinh

Thạc sĩ

Tổ phó CM

2

Trần Thị Nguyệt

1965

Kinh

Thạc sĩ

Tổ trưởng CM

3

Nguyễn Minh Ngọc

1970

Kinh

Thạc sĩ

 

4

Lý Thị Thu Phương

1971

Nùng

Thạc sĩ

 

5

Đặng Thị Lan Hương

1974

Kinh

Thạc sĩ

 

6

Hoàng Thị Huyền Trang

1974

Tày

Thạc sĩ

 

7

Lê Quang Sơn

1975

Kinh

Thạc sĩ

 

8

Lê Hồng Tuyến

1976

Kinh

Thạc sĩ

 

9

Lê T Mai Ngân

1981

Kinh

Thạc sĩ

 

10

Nguyễn T Bích Dậu

1983

Kinh

Thạc sĩ

 

11

Nguyễn Hoài Thu

1983

Kinh

Thạc sĩ

 

12

Trần T Minh Tâm

1983

Kinh

Thạc sĩ

Tổ trưởng CĐ

13

Nguyễn Thị Hải Yến

1984

Kinh

Thạc sĩ

 

14

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1990

Kinh

Đại học

 

15

Hoàng Phương Thảo

1993

Kinh

Đại học

 

16

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1995

Kinh

Đại học