Đăng vào Thứ tư, ngày 09/01/2019
Báo cáo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học, học kỳ 1 năm học 2018-2019)
Số 04/BC - THPTCh ngày 04/01/2019
(Trần Kim Liên)