Đăng vào Thứ tư, ngày 09/01/2019
Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2018 - 2019
Số 01/BC - THPTCH ngày 02/01/2019
(Trần Kim Liên)