Đăng vào Thứ bảy, ngày 06/04/2019
Thông báo sơ tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Số 118/CV - VKS TPTN ngày 05/04/2019
(Trần Kim Liên)