Đăng vào Thứ tư, ngày 12/01/2022
Công khai Thu - Chi tài chính năm 2021 (II)
Số 206/QĐ - THPTCh ngày 10/6/2021; Số 239/QĐ - THPTCh ngày 19/7/2021; Số 313/QĐ - TJPTCh ngày 06/9/2021; Số 349/QĐ - THPTch ngày 25/09/2021