Đăng vào Thứ bảy, ngày 04/06/2022
Thông báo giờ học thực hiện từ ngày 16/02/2022
TB_21.22

Buổi

Tiết

Thời gian

SÁNG

Vào lớp

7h15

1

7h25 – 8h10

2

8h15 – 9h00

3

9h20 – 10h05

4

10h10 – 10h55

5

11h00 – 11h45

CHIỀU

1

13h00 – 13h45

2

13h50 – 14h35

3

14h45 – 15h30

4

15h35 – 16h20

5

16h25 – 17h10

 

HIỆU TRƯỞNG