Đăng vào Thứ bảy, ngày 03/12/2016
Quyết định thành lập Hội đồng coi thi lí thuyết Hội thi học sinh sử dụng thiết bị thí nghiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
Số 2249/QĐ-SGDĐT ngày 02/12/2016