Đăng vào Thứ ba, ngày 08/10/2019
Danh sách đảng viên Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017 - 2020
CB1_17.20

Từ trái sang: Phạm Chí Hiếu, Nguyễn Thị Duyên, Đỗ Thị Linh, Triệu Thị Tiệp, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Tuấn Phương, Bùi Kim Dung, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Kim Liên, Đàm Thị Điểm, Dương Thị Bình, Ngô Lan Hương

Từ trái sang: Ngô Lan Hương, Dương Thị Bình, Đàm Thị Điểm, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Thùy Linh, Trần Thị Kim Liên, Phạm Chí Hiếu,  Vũ Tuấn Phương, Đỗ Thị Linh, Mai Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Kim Tuyến

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Năm vào Đảng

Trình độ CM

Môn

Trình độ LLCT

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Ánh

1979

Kinh

2007

Tiến sĩ

Toán

Sơ cấp

Phó Bí thư

2

Dương Thị Bình

1981

Kinh

2013

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

3

Bùi Kim Dung

1863

Kinh

2000

Đại học

Toán

Sơ cấp

Nghỉ CĐ T6/2018  

4

Nguyễn Thị Duyên

1993

Kinh

2014

Đại học

Toán

Sơ cấp

 

5

Đàm Thị Điểm

1985

Kinh

2007

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

6

Mai Thị Thu Hà

1984

Kinh

2018

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

Kết nạp T8/2018

7

Phạm Chí Hiếu

1985

Kinh

2013

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

Chi ủy viên

8

Ngô Lan Hương

1983

Kinh

2005

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

9

Trần Thị Kim Liên

1974

Kinh

2005

Thạc sĩ

Toán

Trung cấp

Bí thư

10

Đỗ Thị Linh

1985

Kinh

2016

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

 

11

Trần Thị Thùy Linh

1996

Kinh

2018

Đại học

Toán

Sơ cấp

Chuyển đến T7/2018

12

Nguyễn Thị Nhung

1988

Kinh

2019

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

Kết nạp T7/2019

13

Vũ Tuấn Phương

1963

Kinh

1988

Thạc sĩ

Toán

Trung cấp

 

14

Nguyễn Quang Thuấn

1958

Kinh

1998

Thạc sĩ

Toán

Trung cấp

Nghỉ CĐ T7/2018 

15

Triệu Thị Tiệp

1989

Kinh

2016

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

 

16

Trương Thanh Tùng

1989

Kinh

2011

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

17

Nguyễn Thị Kim Tuyến

1987

Kinh

2010

Đại học

Tin học

Sơ cấp

 


(Chi bộ 1)