Đăng vào Thứ tư, ngày 06/09/2017
Danh sách đảng viên Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2017 - 2020
CB4_17.20

Hàng trước, trái sang: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn T Kim Nhẫn, Vũ Lệ Huyền, Mã Kiều Linh

Hàng sau, trái sang: Nguyễn Bình Minh, Đinh Thị Thu Hường, Hà Thị Hồng, Bùi Thị Ánh Vân, Phạm Tuyết Linh, Nguyễn Anh Tuấn

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 

(Trái sang: Đinh T Thu Hường - Chi ủy viên, Bùi Thị Ánh Vân - Bí thư, Nguyễn Thị Thủy - Phó Bí thư)

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Năm vào Đảng

Trình độ CM

Trình độ LLCT

Ghi chú

1

Hà Thị Hồng

1979

Tày

2011

Th.sĩ

Sơ cấp

 

2

Vũ Lệ Huyền

1978

Kinh

2011

Th.sĩ

Sơ cấp

 

3

Nguyễn Thị Hương

1979

Kinh

2016

ĐH

Sơ cấp

 

4

Đinh Thị Thu Hường

1975

Kinh

2000

Th.sĩ

Sơ cấp

Chi ủy viên

5

Mã Kiều Linh

1977

Nùng

2011

Th.sĩ

Sơ cấp

 

6

Phạm Tuyết Linh

1977

Kinh

2011

Th.sĩ

Sơ cấp

 

7

Nguyễn Bình Minh

1970

Kinh

2009

ĐH

Sơ cấp

 

8

Nguyễn Thị Kim Nhẫn

1967

Kinh

1998

ĐH

Sơ cấp

 

9

Nguyễn Thị Thủy

1980

Kinh

2004

Th.sĩ

Sơ cấp

Phó Bí thư

10

Nguyễn Anh Tuấn

1975

Kinh

2007

Th.sĩ

Sơ cấp

 

11

Bùi Thị Ánh Vân

1972

Tày

2005

Th.sĩ

Sơ cấp

Bí thư

(Chi bộ 4)