Đăng vào Thứ năm, ngày 26/04/2018
Mẫu trình bày đề thi học kỳ II năm học 2017 – 2018
BM

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ TẢI VỀ CÁC MẪU TRÌNH BÀY ĐỀ THI

1) M01 (Môn Ngữ văn)

2) M02 (8 môn có phần trắc nghiệm) (Lưu ý: Có phần bài làm sau mỗi đề thi)

3) M03 (Hướng dẫn chấm)