Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  PCTN&CCHC
Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023
Thứ ba, 31/01/2023
Số 30/KH - THPTCh ngày 30/01/2023
Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022
Thứ hai, 07/02/2022
Số 42/KH - THPTCh ngày 27/01/2022
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Thứ năm, 07/01/2021
CCHC2021
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019
Thứ ba, 09/04/2019
Số 30/KH-THPTCh ngày 18/02/2019
Kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2019
Thứ tư, 13/03/2019
Số 48/KH - THPTCh ngày 12/03/2019
Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Thứ sáu, 18/01/2019
Số 265/ KH - THPTCh ngày 10/12/2018
Kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2018
Thứ ba, 09/10/2018
Số 30/KH – THPTCh ngày 16/3/2018
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018
Thứ ba, 09/10/2018
Số 10/KH – THPTCh ngày 05/02/2018
Báo cáo thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2017
Thứ ba, 09/10/2018
Số 153/BC – THPTCh ngày 25/12/2017
Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Thứ ba, 09/10/2018
Số 141/KH – THPTCh ngày 04/12/2017
Kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2017
Thứ ba, 09/10/2018
Số 39/KH – THPTCh ngày 07/4/2017
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017
Thứ ba, 09/10/2018
Số 29/KH – THPTCh ngày 15/3/2017
Báo cáo thực hiện Phòng chống tham nhũng năm 2016
Thứ ba, 09/10/2018
Số 238/BC – THPTCh ngày 07/12/2016
Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
Thứ ba, 09/10/2018
Số 232/KH – THPTCh ngày 02/12/2016
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016
Thứ ba, 09/10/2018
Số 51/KH – THPTCh ngày 30/3/2016
1
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang