Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022
Thứ sáu, 07/10/2022
Congkhai_2022
Thông báo Cam kết CLGD & công khai thông tin về đội ngũ NG, CBQL, NV năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 07/10/2022
Congkhai_22.23
Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 đến 2021 - 2022
Thứ sáu, 07/10/2022
Số 453/BC - THPTCh ngày 05/10/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch triển khai quy chế công khai năm học 2022 - 2023
Thứ sáu, 07/10/2022
Số 403/BC - THPTCh ngày 05/9/2022
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai theo thông tư 36
Thứ sáu, 07/10/2022
Số 436/QĐ - THPTCh ngày 28/09/2022
Thông báo công khai CSVC và CLGD năm học 2021 - 2022
Thứ hai, 19/09/2022
Congkhai_21.22
Công khai các khoản thu - chi tài chính năm 2021 (III)
Thứ tư, 12/01/2022
Số 496/QĐ - THPTCh ngày 31/12/2021; Số 12/QĐ - THPTCh ngày 09/01/2022
Công khai Thu - Chi tài chính năm 2021 (II)
Chủ nhật, 26/09/2021
Số 206/QĐ - THPTCh ngày 10/6/2021; Số 239/QĐ - THPTCh ngày 19/7/2021; Số 313/QĐ - TJPTCh ngày 06/9/2021; Số 349/QĐ - THPTch ngày 25/09/2021
Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 11/08/2021
Số 185/BC - THPTCh ngày 26/5/2021
Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế & Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL & NV năm học 2020-2021
Thứ sáu, 06/08/2021
Congkhai_TT36
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2020
Thứ tư, 24/03/2021
Congkhai_2020
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
Thứ bảy, 20/03/2021
Congkhai_2020
Quyết định công khai dự toán NSNN (bổ sung, điều chỉnh) năm 2020
Thứ sáu, 12/03/2021
NSNN_2020
Công khai Thu - Chi tài chính năm 2021 (I)
Thứ bảy, 30/01/2021
Số 09/ QĐ - THPTCh ngày 10/01/2021; Số 25/ QĐ - THHPTCh ngày 20/01/2021;Số 30/QĐ - THPTCh ngày 30/01/2021
Quyết định về việc công bố công khai các khoản thu học kỳ II, năm học 2020 - 2021
Thứ sáu, 29/01/2021
Số 16/QĐ - THPTCh ngày 10/01/2021
1 2 3
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang